Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze strategie

In 2021 werkten we verder aan het realiseren van onze strategische doelen. PFZW kende in 2021 vier speerpunten in het beleid:

 • Toekomstbestendig markt- en productbeleid

 • Vergroten van het vertrouwen in het pensioenfonds

 • Vergroten van verantwoordelijkheid naar de samenleving

 • Vergroten van de wendbaarheid van de dienstverlening

Hieronder een overzicht van de belangrijkste resultaten per speerpunt.

Voortgang speerpunt 1: Toekomstbestendig maken van ons markt- en productbeleid

Doelstellingen voor 2021

Het speerpunt ‘toekomstbestendig maken van ons markt- en productbeleid’ kende in 2021 de volgende vier doelen:

 1. Robuust pensioenproduct gebaseerd op collectiviteit en solidariteit

 2. Geconsolideerde sector: één pensioenfonds voor gehele sector zorg en welzijn

 3. Zzp-oplossing: één pensioen voor alle werkenden in de sector zorg en welzijn

 4. Vereenvoudiging en uniformering van de huidige pensioenregeling

Doelstelling 1: Robuust pensioenproduct gebaseerd op collectiviteit en solidariteit

In 2021 hebben we voorbereidend werk gedaan om sociale partners te helpen bij de twee te maken hoofdkeuzes voor het nieuwe pensioenstelsel:

 • welke regeling: de meer solidaire premieregeling of de meer individuele premieregeling

 • wel of niet invaren van bestaande pensioenaanspraken en -rechten

De nieuwe pensioenregels hebben de premie als vertrekpunt. Werknemers- en werkgeversorganisaties bepalen samen de hoogte van de premie. Die premie is voor iedereen gelijk en wordt voor iedereen gezamenlijk belegd. Maar iedere deelnemer heeft wel een eigen aandeel in het vermogen van het fonds: een 'pensioenpotje'.

Op uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen gereed zijn voor de nieuwe regels voor pensioen. Maar als fondsen daar al eerder klaar voor zijn, kunnen zij ook al eerder overstappen. Wij streven ernaar eerder dan op deze uiterste datum klaar te zijn voor het nieuwe pensioen. Hoewel de weg nog lang is, moeten voor een zorgvuldige invoering tijdig keuzes worden gemaakt. In het voorbereidend werk is een voorlopige keuze bepaald voor een van de beide premieregelingen en voor de keuze voor wel of niet invaren (opnemen van opgebouwde pensioenrechten in nieuwe regeling). Dit is gedaan aan de hand van de zeven waarden, die wij samen met werkgevers, werknemers en gepensioneerden hebben vastgesteld. Onze waarden vormen immers de basis van alles wat we doen. Het samen regelen van pensioen en het samen delen van risico’s zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Met als doel een betaalbare en begrijpelijke pensioenregeling, die evenwichtig is voor alle generaties.

De 7 waarden van PFZW voor een goed en betaalbaar pensioen zijn:

 1. Bescherming tegen het onvoldoende zelf regelen van een risico dat je anders niet kunt dragen

 2. Risicodeling binnen én tussen generaties

 3. Werkgever en werknemer zorgen samen voor voldoende premie

 4. Beleggen voor de lange termijn levert het beste resultaat

 5. Lage kosten door schaalgrootte, eenvoud en het werken zonder winstoogmerk

 6. Alleen met een verplicht pensioen kunnen we de beste voordelen behalen

 7. Stabiliteit in premie en uitkering dient de economie

Beide premieregelingen en de keuze voor wel of niet invaren zijn vanuit verschillende perspectieven besproken tijdens beeldvormende themasessies in het bestuur. Vervolgens zijn bestuursleden individueel geïnterviewd om hun voorkeur te achterhalen. Dit is gedaan aan de hand van een aantal criteria, zoals vertrouwen en financieel resultaat. Ook de voorkeur voor wel of niet invaren is vastgesteld op basis van diverse criteria. Daarna heeft het bestuur een voorlopige voorkeur bepaald.

De voorlopige werkhypothese van PFZW met betrekking tot de twee te maken hoofdkeuzes en de overwegingen daarbij zijn met sociale partners gedeeld tijdens een consultatie.

Met de inbreng van sociale partners en onderzoek onder deelnemers heeft PFZW een werkhypothese uitgesproken met betrekking tot de twee kernvragen, namelijk voor de meer solidaire premieregeling én voor invaren. Dit is aan de nieuwe commissie arbeidsvoorwaarde pensioen (CAP) overgedragen. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van sociale partners die uiteindelijk in 2023 een definitieve keuze maakt. In een stapsgewijs proces tussen PFZW en sociale partners vindt vervolgens een nadere invulling en uitwerking van de pensioenregeling plaats. 

Vanuit risicobeheersing heeft het bestuur in 2021 de focus gelegd op datakwaliteit, datamanagement en bijzondere kenmerken van de regeling. In samenwerking met de pensioenuitvoeringsorganisatie is de status van de datakwaliteit in kaart gebracht. De bevindingen en aandachtspunten worden in samenwerking met de uitvoeringsorganisatie in 2022 opgevolgd. 

Het bestuur heeft een grondige analyse uitgevoerd van de eigen regeling zodat meer dan 50 jaar historie geschoond wordt. Dit is nodig om onbeheerste bedrijfsvoering en onnodige kostenstijgingen in de toekomst te voorkomen. 

PFZW werkt samen met de vier grootste pensioenfondsen, DNB, AFM en Pensioenfederatie aan het nationale normenkader voor datakwaliteit en invaren. De intentie is gezamenlijk te komen tot een algemeen toepasbaar normenkader binnen de pensioensector. Dit kader dient ter ondersteuning van pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties in de voorbereiding van een integere en beheerste overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Doelstelling 2: Geconsolideerde sector

PFZW ambieert één pensioen voor  alle werkenden in de sector zorg en welzijn om onderlinge concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Om die reden staat PFZW open voor werkgevers die reeds opgebouwde pensioenen inbrengen, mits deze niet ten koste gaan van het opgebouwde vermogen van de deelnemers en mits deze geen complexiteit in de uitvoering met zich meebrengen. In 2021 hebben er geen nieuwe aansluitingen plaatsgevonden. De collectieve waardeoverdracht van Stichting Pensioenfonds Tandtechniek (SPTT) is in dit verslagjaar afgerond.

Doelstelling 3: Zzp-oplossing

PFZW ambieert aansluiting van alle werkenden in zorg en welzijn inclusief zzp’ers. Ook de sector kunst en cultuur, aangesloten bij PFZW, vindt het belangrijk dat zzp’ers net als werknemers pensioen opbouwen. Op basis van dit gezamenlijke belang streefden de partijen naar een pilot, waarbij zzp’ers werkzaam in kunst en cultuur verplicht pensioen opbouwen bij PFZW. Met de mogelijkheid van weigering voor wie op een andere wijze een oudedagsvoorziening hebben geregeld.

De consultatieversie van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen gaf echter te weinig ruimte om te starten met het pilotplan voor zzp-pensioen. Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet weten de door PFZW ingediende pilot niet volledig te kunnen faciliteren met wet- en regelgeving. PFZW heeft om die reden in 2021 moeten besluiten te stoppen met de pilot.

Doelstelling 4: Vereenvoudiging en uniformering van de huidige pensioenregeling

In 2021 is het pensioenproduct vrijwillige voortzetting tijdens verlof vereenvoudigd. Veel van de onderdelen betroffen procesmatige aanpassingen. Zo zijn verschillende voortzettingen tijdens verlof niet langer apart geadministreerd, maar teruggebracht tot één generieke vorm. De wijziging gaat per 1 juli 2022 in.

Voortgang speerpunt 2: Vergroten vertrouwen in het pensioenfonds

Doelstellingen voor 2021

Het speerpunt ‘Vergroten van het vertrouwen in het pensioenfonds’ kende in 2021 de volgende doelen:

 1. We hebben een sterk merk met een duidelijk gezicht dat het vertrouwen van de deelnemer en werkgevers geniet.

 2. Onze klantbediening en services richting deelnemers zijn relevant en we bieden maximale klantbeleving

 3. Onze klantbediening en services richting werkgevers zijn relevant en we bieden maximale klantbeleving

Doelstelling 1: We hebben een sterk merk met een duidelijk gezicht, dat het vertrouwen van de deelnemer geniet

Het is de ambitie van PFZW om het vertrouwen onder deelnemers, werkgevers en sociale partners te verhogen. Eind 2021 had 52% van de deelnemers veel tot zeer veel vertrouwen in het fonds. Zeer tot weinig vertrouwen in PFZW heeft slechts 3%. In 2022 stellen we een groeipad vast voor het vertrouwen dat deelnemers in ons hebben.

In 2021 was het vertrouwen onder werkgevers als volgt: 79% van de HR-managers (2020: 72%), 74% van de beslissers (2020: 72%) en 72% (2020: 56%) van de administrateurs had veel tot zeer veel vertrouwen in PFZW.

Begin 2021 veranderde ‘het gezicht’ van PFZW van Peter Borgdorff (directeur) naar Joanne Kellermann (onafhankelijk voorzitter). Kellermanns Kijk verving het Borgblog. In deze online column ging Joanne Kellerman in op zaken die spelen in de sector. 

Het digitale platform Betere Wereld is in 2021 na een evaluatie omgedoopt tot Goed Bezig, en groeit als plek waar steeds meer jonge medewerkers in zorg en welzijn informatie, inspiratie en motivatie kunnen vinden om aan de slag te gaan met hun eigen vitaliteit. Het heeft nu ook meer verbinding met het printmagazine Goed Bezig voor jongere deelnemers. 

PFZW stond in 2021 als tweede pensioenfonds in Nederland behoorlijk in de belangstelling van media en maatschappelijke groeperingen. PFZW geeft open en eerlijk antwoord op vragen die worden gesteld. En PFZW deelt ook actief informatie met de buitenwereld als er bijvoorbeeld nieuw beleid is vastgesteld. Een veel voorkomend thema in de media was het nieuwe pensioenstelsel. Ook ontstond er discussie over het feit dat veel pensioenfondsen ondanks een verbeterde financiële positie nog steeds niet kunnen indexeren. Verder was er in de media bijzonder veel aandacht voor duurzaam beleggen en met name voor beleggingen in fossiele brandstoffen.

De voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel zijn in 2021 gestart. PFZW vindt het belangrijk om daarbij rekening te houden met de behoeften van de deelnemers. Daarom deden we in 2021 kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder onze deelnemers naar welke elementen zij waarderen in een pensioenregeling. Ook onderzochten we hoe we in onze communicatie en dienstverlening goed kunnen aansluiten bij hun informatiebehoefte. Daar gaan we in 2022 mee door.

Klanttevredenheid deelnemers en werkgevers

De algemene tevredenheid van deelnemers over PFZW wordt beoordeeld met een 7,3. Slechts een op de twintig deelnemers geeft een rapportcijfer van een 5 of lager. De pensioengerechtigden (7,9) zijn vergeleken met de andere klantgroepen het meest tevreden over PFZW. De deelnemers tot 42 jaar zijn dat het minst: zij geven PFZW een 7.

Ook werkgevers zijn tevreden over PFZW. HR-managers geven gemiddeld een 7,6 (2020: 7,5) en beslissers gemiddeld een 7,5 (2020: 7,5). Administrateurs geven gemiddeld een 7,6, dat is hoger dan in 2020 (7,2).

Doelstelling 2: Onze klantbediening en services richting deelnemers zijn relevant en we bieden een maximale klantbeleving

PFZW kent dertien klantreizen. Dat zijn momenten waarop stilstaan bij pensioen relevant is. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe baan, verhuizen, scheiden en met pensioen gaan. Binnen een klantreis kijken we welke acties er nodig zijn van ons of van de deelnemer en hoe we de service kunnen optimaliseren. We vragen onze deelnemers voortdurend om feedback en gebruiken die voor het verder verbeteren van de klantreizen.

De volgende verbeteringen zijn in 2021 gerealiseerd:

 • Introductie uploaden ‘Bewijs van in leven zijn’ via MijnPFZW. Van de 3.634 deelnemers die we hebben aangeschreven, hebben 870 deelnemers hun ‘attestatie de vita’ online geüpload.

 • Introductie beeldbellen. Na een pilotfase wordt de mogelijkheid van beeldbellen nu in steeds meer klantreizen geïntroduceerd.

 • Voorbereidingen Lumpsum (pensioenuitkering bedrag ineens, onderdeel van het Pensioenakkoord) zijn zo goed als afgerond in de backoffice. De website voorbereidingen starten begin Q2 2022. Zodat, als de wetgeving definitief is, deelnemers hier direct gebruik van kunnen maken.

 • De app Toekomstverkenner is mede met input vanuit deelnemers verder uitgebreid en verbeterd. De teksten van de virtuele assistent ‘Penny’ zijn aangepast om de deelnemer beter door de Toekomstverkenner te leiden.

 • Nieuwe online rekentool voor vrijwillige voortzetting. In de oriëntatiefase kan een deelnemer berekenen wat de kosten en de pensioenopbrengst bij deelname aan vrijwillige voortzetting zijn.

 • De formulieren voor aanvragen partner- en wezenpensioen zijn vereenvoudigd. Er is een begin gemaakt met het via MijnPFZW aan kunnen vragen van partner- en wezenpensioen.

Doelstelling 3: Onze klantbediening en services richting werkgevers zijn relevant en we bieden een maximale klantbeleving

Voor de bediening van werkgevers kent PFZW zes klantreizen. Denk daarbij aan pensioenaangifte doen en het betalen van de premie. Ook in de bediening richting werkgevers zoeken we continu naar verdere verbetering. Hoe maken we het aanleveren van gegevens makkelijker, de interne processen efficiënter en ervaren werkgevers het aansluiten bij PFZW als een positieve ervaring?

We wisten in 2021 diverse verbeteringen te realiseren:

 • Vanaf januari 2022 koppelen we de premie-inning aan UPA-gegevens. Het aanleveren van de gegevens verschuift hiermee van de tiende werkdag van de maand naar het einde van de maand. Hierdoor sluit de te betalen premie beter aan bij de daadwerkelijke situatie. En wordt de voorschotnota afgeschaft. Ook sturen we strakker op het volledig, juist en tijdig aanleveren van de gegevens. Hiermee verhogen we onze datakwaliteit en dat zorgt voor minder herstelberekeningen.

 • Er is een signing hub ingevoerd bij de klantreis ‘ik wil aan mijn financiële verplichtingen voldoen’. Hiermee kan PFZW de formulieren digitaal ondertekenen.

 • Vanaf september 2021 kunnen werkgevers aangesloten bij PFZW inloggen via eHerkenning. Deze manier van inloggen is onderdeel van de Wet Digitale Overheid. Daardoor werkt inloggen met eHerkenning in onze systemen voor een werkgever of administratiekantoor hetzelfde als wanneer hij gaat inloggen bij een overheidsinstantie.

 • Er is gestart met online afspraken met kleinere werkgevers. Deze worden zeer goed ontvangen.

Voor bestuurders en beslissers van grote zorg- en welzijnsinstellingen in Nederland is er ‘Leren van’, een inspirerend kennisplatform voor beslissers in de sector zorg en welzijn. Met een themabijeenkomst en een magazine leren we van toppers buiten onze sector. In 2021 hebben er twee online themabijeenkomsten plaatsgevonden. De ‘Leren van Frans van Houten’ stond in teken van innovatie. De ‘Leren van Triodos Bank’ ging over het belang van een sterk DNA voor organisaties.

Dienstverlening in coronatijd

Ook in 2021 heeft de klantbediening naar deelnemers en werkgevers voor het grootste deel via thuiswerken plaatsgevonden. Het ontvangen van klanten op kantoor in Zeist was niet mogelijk. Als alternatief is gestart met de pilot beeldbellen. Zowel deelnemers als medewerkers waren hierover enthousiast. Deelnemers waardeerden de servicegesprekken met het rapportcijfer 9. Beeldbellen wordt daarom geïntegreerd in een aantal klantreizen en -processen als volwaardig contactkanaal.

Ook de afspraken met werkgevers en sociale partners hebben in 2021 grotendeels online plaatsgevonden. Een aantal regionale bijeenkomsten voor deelnemers hebben we op locatie kunnen doen. Echter door de oplopende besmettingen en strengere maatregelen zijn drie bijeenkomsten met in totaal meer dan 300 aanmeldingen omgezet in digitale sessies.

Digitale dienstverlening

De vorig jaar sectorbreed gelanceerde Pensioenchecker app is in 2021 verder verbeterd. Vanuit de app is het nu mogelijk om notificaties te sturen. En is er een doorlink gerealiseerd naar andere tooling (onder andere de Toekomstverkenner). Tijdens de Pensioen3Daagse is de Pensioenchecker via diverse kanalen onder de aandacht gebracht. Dit heeft gezorgd voor circa 6.000 downloads. In totaal was de Pensioenchecker eind 2021 88.000 keer gedownload.

Daarnaast is er een pensioensectorbrede verkenning gestart naar het werken met microservices. Een microserviceconcept bestaat uit een verzameling van kleine digitale services. Iedere service staat op zichzelf en is bedoeld als antwoord op één deelnemerbehoefte, bijvoorbeeld ‘kan ik eerder stoppen met werken?’. Hiervoor start begin 2022 een multidisciplinair team in samenwerking met de Pensioenfederatie en met een brede vertegenwoordiging uit de sector. In 2022 verwachten we hier de eerste resultaten uit.

Gouden Oor certificering

Klantcontact is een aspect van de dienstverlening van PFZW dat door deelnemers, werkgevers en andere externe partijen zeer hoog wordt beoordeeld. Dit wordt bevestigd door de Gouden Oor certificering. Hierbij wordt een oordeel uitgevoerd over het vermogen van een organisatie om te luisteren naar de klant en dit structureel om te zetten in verbeteringen.

De certificering van PFZW is al een aantal achtereenvolgende jaren op het hoogste niveau van Nederland. Volgens de audit van 2021 heeft PFZW ‘laten zien dat continu verbeteren een way of work is geworden met sprekende resultaten’. Dit leidde in het najaar van 2021 tot een nominatie voor de verkiezing ‘beste pensioenfonds’ van PensioenPro. De prijsuitreiking die normaal gesproken aan het eind van het jaar plaatsvindt, werd vanwege de lockdown verplaatst naar 17 maart 2022. PFZW won uiteindelijk de Gouden Pensioen Pro award en de titel beste grote Nederlandse pensioenfonds.

Voortgang speerpunt 3: Vergroten van onze verantwoordelijkheid naar de samenleving

PFZW heeft een belangrijke verantwoordelijkheid naar de samenleving. Het behalen van een relatief hoog en stabiel rendement tegen een verantwoord risico staat voorop. Uiteraard kijken we daarbij ook naar de gevolgen van onze beleggingen voor een meer leefbare wereld. Waar mogelijk willen we via onze beleggingen bovendien bijdragen aan een gezonde sector en vitaal ouder worden.

In 2020 heeft PFZW onderstaande doelen vastgesteld voor het beleggingsbeleid tot aan 2025. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in doelstellingen voor een ‘Duurzame Wereld’ en doelstellingen een ‘Verantwoorde Basis’. In de Duurzame Wereld willen we de negatieve impact van onze beleggingen op de wereld verder verkleinen en de positieve impact vergroten. Dit doen we onder meer door steeds meer geld te beleggen in zaken die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. In de Verantwoorde Basis stellen we zeker dat de hele portefeuille voldoet aan onze minimum duurzaamheidseisen. Daarom stellen we eisen aan ondernemingen waaraan we ons vermogen toevertrouwen. Deze eisen kunnen zowel betrekking hebben op het gedrag van ondernemingen als op de producten die zij maken. Een nadere toelichting op de doelstellingen is terug te vinden in het ‘ Duurzaam Beleggingsbeleid ’.    

Voortgang 2021 per doel

Rekening houden met duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsbeleid. We beleggen met zorg voor mens, maatschappij en milieu. Dat doen we met de overtuiging dat duurzaamheid bijdraagt aan, en samen gaat met financieel rendement. In 2021 hebben wij deze overtuiging vertaald naar goede voortgang op onze doelstellingen. De onderstaande infographic geeft een beknopt overzicht van de meest relevante prestaties van het jaar. In de volgende alinea’s lichten we de voortgang op onze doelstellingen toe. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het PFZW Duurzaam jaarbericht, waarin wij uitgebreid ingaan op de resultaten die wij hebben neergezet in 2021.

* Vanwege de aanzienlijke vertraging in de rapportage van uitstootdata door bedrijven is de CO2-voetafdruk berekend met behulp van uitstootdata die grotendeels betrekking hebben op 2020 en de rest bestaat uit 2019 data. Deze emissiedata zijn gekoppeld aan de portefeuille per jaareinde 2021. De emissies van de beleggingscategorie privaat vastgoed zijn berekend aan de hand van de gegevens over de positie ultimo 2020, aangezien de gegevens over de positie ultimo 2021 nog niet beschikbaar waren toen de berekening werd gemaakt.

Doelstelling 1: 20% van het vermogen draagt aantoonbaar bij aan de SDG’s

Deze doelstelling heeft betrekking op alle beleggingen in de portefeuille, en alle SDG’s. In 2021 is hiervoor binnen de beleggingscategorie aandelen een strategie ontwikkeld, waarbij we meer in deze SDG’s kunnen beleggen, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement of risico ervan. Eind 2021 hadden we 18,1% (2020: 16,6%) van het totaal belegde vermogen belegd in projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. We noemen deze beleggingen SDI's: Sustainable Development Investments. 

Het SDI-raamwerk bestaat uit een definitie voor Sustainable Development Investments en een taxonomie. De taxonomie is een classificatiesysteem van belegbare producten en diensten voor duurzame ontwikkeling per SDG. In de definitie staat dat SDI’s beleggingen in bedrijven of projecten zijn die een positieve impact op milieu en maatschappij genereren via hun producten en diensten, of doordat ze erkend koploper zijn in duurzame ontwikkeling via hun bedrijfsvoering. Tegelijk voldoen deze beleggingen aan de risicorendementseisen.

Het in kaart brengen van de SDI beleggingen heeft geen impact op de huidige waardering van de beleggingsportefeuille van PFZW per ultimo 2021. Het ESG risico is in het derde kwartaal 2021 aan het risico universum van PFZW toegevoegd. In 2022 moeten de initiatieven gekoppeld aan het Beleggingsbeleid 2025 bijdragen aan het beheersen van dit risico.

Doelstelling 2: Verdubbeling gemeten impact in de focus gebieden

Deze doelstelling gaat over het vergroten van de gemeten impact op de ‘zeven’ focus SDG’s. Een verdubbeling van de gemeten impact kan bereikt worden door een combinatie van:

 • Het vergroten van beleggingen in de zeven focus SDG’s.

 • Het voeren van meer resultaatgerichte engagement, en daardoor meer meetbare impact te genereren.

 • Het verdiepen en verbreden van impactmeting naar de zeven focus SDG’s.

In 2021 heeft PFZW de impact gemeten van de ondernemingen die zij als Sustainable Development Investment (SDI) actief heeft aangekocht. In het Duurzaam jaarbericht rapporteren wij deze impact, rekening houdend met ons aandeel in deze beleggingen. Naast het financiële rendement berekenen we dus ook de impact van deze beleggingen en geven we aan hoe de beleggingen hebben bijgedragen aan de geselecteerde SDG's.

Doelstelling 3: CO2-reductie in aandelen (30%), krediet, privaat vastgoed en infrastructuur

In het beleggingsbeleid 2020 stelden we ons als doel om in de periode 2014 tot en met 2020 de CO2-uitstoot binnen de beleggingscategorie aandelen te halveren. We zijn er trots op dat we met een reductie van 51% medio 2020 dit doel gerealiseerd hebben. In 2021 hebben we beleid ontwikkeld om de CO2-uitstoot tot en met 2025 nog eens extra met 30% terug te dringen voor de beleggingscategorie aandelen.

Nieuw in 2021 is de CO2-reductie binnen een aantal andere beleggingscategorieën: krediet, publiek en privaat vastgoed en infrastructuur. Ook hier is in 2021 beleid vastgesteld om de CO2-uitstoot te beperken. Binnen krediet is hierbij gekozen voor een werkwijze die we ook al bij aandelen kennen. We verkopen veel van de bedrijven met een hoge uitstoot en gaan in gesprek met de resterende bedrijven om ook bij hen de uitstoot omlaag te krijgen. Vanwege een beperkte beschikbaarheid van data en ook omdat beleggingen in de portefeuille moeilijker te verkopen zijn, is bij de categorieën vastgoed en infrastructuur een andere aanpak gekozen. Hier stimuleren we bedrijven een plan op te stellen waarin ze aangeven hoe ze denken aan te sluiten bij de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Het doel is hier om het aantal bedrijven met een dergelijk plan richting 2025 substantieel te vergroten.

Inmiddels is voor 52% van onze portefeuille de CO2-voetafdruk bepaald en hebben we in 2021 de CO2-uitstoot in de beleggingscategorie aandelen met nog eens 5% gereduceerd. Daarnaast hebben we op 27 aandeelhoudersvergaderingen gestemd over klimaatgerelateerde resoluties om aansluiting bij het Parijs-akkoord aan te moedigen.

Doelstelling 4: De hele portefeuille voldoet aan de minimum duurzaamheidsnormen van PFZW

Deze doelstelling heeft betrekking op de minimale duurzaamheidsnormen van PFZW. We streven ernaar dat al onze beleggingen in de hele portefeuille aan deze normen voldoen. De minimale duurzaamheidsnormen die we hanteren hebben betrekking op zowel het product dat ondernemingen maken, als op het gedrag van ondernemingen en overheden.

Voor het gedrag van ondernemingen hebben we in 2021 het OESO-screen geïmplementeerd. Dit screen gebruiken we om te toetsen of bedrijven zich houden aan de richtlijnen die de OESO en de Verenigde Naties hebben opgesteld als het gaat om goed gedrag van ondernemingen. Voldoen bedrijven niet aan deze richtlijnen, dan gaan we met deze bedrijven in gesprek of worden ze uit onze beleggingsportefeuille verwijderd. In 2021 zijn naar aanleiding van het OESO-screen 63 bedrijven uitgesloten ter waarde van 1.602 miljoen (1,67% portefeuille). Daarnaast zijn we aan de hand van deze screen met 66 bedrijven in gesprek gegaan. Aan de productuitsluitingen zijn in 2021 beleggingen in kolen en teerzand toegevoegd. Klik hier voor meer informatie met betrekking tot de bedrijven waar PFZW niet in belegt.

Doelstelling 5: Klimaatrisico’s zijn inzichtelijk en waar nodig gemitigeerd

Klimaatverandering is al lange tijd een belangrijk aandachtsgebied van PFZW. Sinds een aantal jaren zijn beleggers zich steeds meer gaan realiseren dat klimaatverandering een financieel risico vormt voor de beleggingsportefeuille.

In 2021 heeft PFZW stappen gezet in het inzichtelijk maken van klimaatrisico’s door verdere integratie van klimaatrisico in onze processen voor risicobeheer. Zo hebben wij 'duurzaamheid', met inbegrip van het klimaatrisico, toegevoegd aan ons risicoraamwerk dat wij gebruiken om onze beleggingen in publieke markten te monitoren en evalueren. Daarnaast hebben wij een raamwerk ontwikkeld voor onze beleggingen in private markten waarin wij de bruto- en nettorisicoblootstelling aan klimaatverandering inschatten. Dit omvat - voor zover wij dat kunnen beoordelen - zowel fysieke als transitierisico's op basis van zeven indicatoren. Dit raamwerk wordt momenteel ingevoerd. Tot op heden is geen sprake van een impact op de waardering van de beleggingsportefeuille van PFZW.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

In 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van kracht geworden. De SFDR bevat regelgeving voor financiële instellingen (waaronder pensioenfondsen) voor het verschaffen van informatie omtrent het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering hiervan. De implementatie van de SFDR bestaat uit twee levels. Per 10 maart 2021 diende het fonds reeds te voldoen aan level 1 van de SFDR. Level 1 bevat regelgeving over de wijze waarop duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in het beleid en voor de wijze van rapportage over de ongunstigste effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Het fonds voldoet aan deze vereisten. Aanvullend dient te worden gerapporteerd hoe het pensioenproduct geclassificeerd wordt conform artikelen 8 en 9 van de SFDR. PFZW heeft deze evaluatie uitgevoerd en classificeert het pensioenproduct als “lichtgroen” (artikel 8). PFZW belegt momenteel duurzaam, maar kent daarbij nog geen duurzame beleggingen volgens de definitie zoals in de SFDR opgenomen.

Per 1 januari 2023 dienen financiële instellingen ook te voldoen aan level 2 van de SFDR. Level 2 bevat onder meer het vereiste om de classificatie van beleggingen naar duurzaamheid toe te lichten in het jaarverslag. Op dit moment is de concrete uitwerking van level 2 nog in ontwikkeling.

Voortgang speerpunt 4: Vergroten van de wendbaarheid van de dienstverlening

Doelstellingen voor 2021

Het speerpunt ‘Vergroten van de wendbaarheid van de dienstverlening’ kende in 2021 de volgende doelen:

 1. Het verlagen van de uitvoeringskosten per deelnemer waarbij wordt voldaan aan een optimale balans tussen kwaliteit en kosten.

 2. Het toekomstbestendig houden van de uitvoering.

 3. Robuuste bedrijfsvoering. Digitaal tenzij…

Doelstelling 1: Het verlagen van de uitvoeringskosten per deelnemer waarbij wordt voldaan aan een optimale balans tussen kwaliteit en kosten

PFZW investeert in vernieuwing en modernisering van de (IT) bedrijfsarchitectuur, onderhoud van de huidige kernsystemen en veranderingen vanuit wet- en regelgeving. De kosten moeten daarbij laag blijven.

In 2021 is een driejarige overeenkomst met de uitvoeringsorganisatie afgesproken tegen afnemende kosten. De investeringen voor het nieuwe pensioencontract worden door de uitvoeringsorganisatie gedragen. Deze heeft de eerste fases voor de ontwikkeling van een modulair IT-landschap in 2021 afgerond.

Doelstelling 2: Het toekomstbestendig houden van de uitvoering

PFZW wil optimaal voorbereid zijn op de toekomst. PFZW zet in op vereenvoudiging en rationalisatie van de producten en processen.

PFZW heeft guiding principles opgesteld waaraan de nieuwe regeling moet voldoen. Deze principes gaan onder andere over eenvoud, begrijpelijkheid en kosten. In 2021 liepen er diverse projecten die zich richten op het vereenvoudigen van de regeling en voorkomen van nieuwe complexiteit. Wij noemen dat ‘het werken onder architectuur’. Zo is in 2021 de basis gelegd voor de productarchitectuur. Alle productkenmerken en parameters zijn uniek vastgelegd en kunnen ongeacht de wensen in de toekomst worden hergebruikt.

Doelstelling 3: Robuuste bedrijfsvoering. Digitaal tenzij…

Wij willen toegankelijk en bereikbaar zijn voor deelnemers en werkgevers. PFZW ziet 24/7 selfservice steeds meer als een standaard voor de dienstverlening. Deelnemers die dit niet kunnen of willen zullen wij op andere manieren blijven ondersteunen.

In 2021 zijn er diverse innovatieve diensten onderzocht en soms ingevoerd. Zo is de basisinfrastructuur ontwikkeld om op termijn geautomatiseerd beeldbellen te kunnen ondersteunen. Op deze wijze kunnen deelnemers straks 24 uur per dag contact opnemen met de servicedesk van PFZW en spreken met een virtuele medewerker. De eerste pilots gaan volgend jaar van start.

In de coronaperiode zijn veel mensen gaan beeldbellen. Het beeldbellen is als extra kanaal in het contactcentrum getest en leidde tot zeer hoge tevredenheidscijfers (9+). We hebben dan ook besloten dit kanaal toe te voegen aan de overige kanalen van PFZW.

Datakwaliteit vinden wij van groot belang. PFZW heeft de automatisering van de pensioenaangifte door de werkgevers vergaand geautomatiseerd. Naast de controles op datakwaliteit en tijdige aangifte is PFZW inmiddels in staat om prognoses op te stellen voor de eventuele ontbrekende salarisperiodes.