Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze stakeholders

De werkgelegenheid in onze sector neemt nog steeds toe en daardoor groeide in 2021 het aantal deelnemers en werkgevers. Ook kwamen er bijna 50.000 nieuwe ouderdomspensioenen bij, de grootste stijging in de historie van het fonds. De dienstverlening aan onze deelnemers en werkgevers wordt steeds digitaler, zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen.

Werkgevers en deelnemers

Werkgevers- en deelnemersaantallen

Bescheiden werkgelegenheidsgroei in 2021

In 2021 is de werkgelegenheid in de sector verder toegenomen. Het aantal premiebetalende deelnemers groeide met 1,5% tot 1.340.700. Dat is minder dan voorgaande jaren. In 2016-2020 lag de groei tussen de 2,5% en 4% per jaar. Doordat de kraamzorg niet langer wordt meegeteld in de thuiszorg, zien we daar een kleine trendbreuk. De kraamzorg vormt nu met ongeveer 9.000 deelnemers een aparte deelsector in PFZW. Deze sector is niet in de grafiek opgenomen.

Aantal werkgevers gestegen

Het aantal aangesloten werkgevers groeide met 400 tot 25.900 eind 2021. Er kwamen 2.450 werkgevers bij en er werden er 2.050 afgesloten. De nieuw aangesloten werkgevers worden onderscheiden in verplichte en contractuele aansluitingen. Bij de instroom van verplichte aansluitingen waren 400 opgespoorde werkgevers (‘opgespoord’ betekent dat PFZW het initiatief voor de aansluiting neemt). Het grootste gedeelte van deze opgespoorde werkgevers was afkomstig uit de deelsector thuiszorg. Dit jaar waren er daarnaast 450 fusies/overnames. Administratief is dan sprake van een nieuwe werkgever, maar deze zijn uit andere, reeds bekende werkgevers ontstaan.

 

2020

2021

mutatie

Premiebetalende deelnemers*

1.320.800

1.340.700

1,5%

Gewezen deelnemers

1.074.200

1.092.500

1,7%

Pensioengerechtigden

518.300

552.100

6,5%

Totaal (Gewezen) deelnemers

2.913.300

2.985.300

2,5%

    

Uitsplitsing pensioengerechtigden

   

- Ouderdomspensioen

426.700

458.400

7,4%

- Partnerpensioen

64.900

68.400

5,4%

- Wezenpensioen

6.200

6.000

-3,2%

- Arbeidsongeschiktheidspensioen

17.700

16.600

-6,2%

- Flexpensioen

2.800

2.700

-3,6%

Totaal Pensioengerechtigden

518.300

552.100

6,5%

    

*Inclusief arbeidsongeschikte deelnemers

77.000

77.800

1,0%

Opnieuw recordinstroom nieuwe pensioenen

Het aantal pensioenen stijgt elk jaar verder. Dit is vooral een gevolg van de populatie-opbouw van PFZW; er gaan nu veel meer mensen met pensioen dan tien jaar geleden en dat maakt de populatie van gepensioneerden relatief jong. De laatste twee jaar groeide het aantal ouderdomspensioenen nog extra sterk; omdat de AOW-leeftijd in 2021, net als in 2020, niet verder steeg (zoals overeengekomen in het pensioenakkoord) gingen er ook meer mensen met pensioen. De meeste deelnemers verkiezen hun ouderdomspensioen op te nemen tegelijkertijd  met hun AOW. We verstrekten in 2021 48.300 nieuwe ouderdomspensioenen, de grootste stijging in de historie van het fonds.

Niet-opgehaalde pensioenen

PFZW neemt altijd zelf initiatief als de pensioenleeftijd eraan komt. Soms kan er geen pensioen toegekend worden. Meestal heeft dat te maken met een onbekend adres, bijvoorbeeld als de deelnemer is geëmigreerd zonder een adres achter te laten. Ook gebeurt het dat de deelnemer zijn aanvraag te laat of soms helemaal niet terugstuurt. Dit zijn meestal kleine pensioenen. In 2021 nam de groep van deze zogenaamde ‘niet-opgehaalde pensioenen’ licht toe tot 18.300 (16.600 in 2020).

Trends arbeidsongeschikten

De instroom van nieuwe arbeidsongeschikten ligt iets hoger dan een paar jaar geleden, maar omdat er ook veel arbeidsongeschikten met pensioen gingen groeide het aantal arbeidsongeschikte deelnemers in 2021 bescheiden met 1%. De groei is daarmee relatief lager dan de groei van het totaal aantal deelnemers. Omdat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 voor het eerst sinds 2012 niet verandert, gaan er meer arbeidsongeschikten met pensioen dan in de jaren ervoor. Dit resulteert in een daling van het arbeidsongeschiktheidspensioen met 6,2%.

Leeftijdsopbouw man/vrouw

Zoals bekend werken er in de sector veel meer vrouwen dan mannen. De meeste deelnemers zijn tussen de 55 en 60 jaar. De groep boven 65 jaar telt inmiddels 28.300 deelnemers (vergelijk 2020: 26.600). 

Klantreizen deelnemers en werkgevers

PFZW kent dertien deelnemersklantreizen en zes werkgeversklantreizen. De klantreizen worden continu onderzocht en geoptimaliseerd waarbij wordt gedacht, gewerkt en gecommuniceerd vanuit de beleving van de doelgroep. Ook als gevolg van klantsignalen worden verbeterinitiatieven gestart. Deze hebben altijd tot doel om de tevredenheid en het gemak onder deelnemers en werkgevers te vergroten. Een nadere toelichting over de gerealiseerde verbeteringen in 2021 is opgenomen in onze strategie, speerpunt 2.

De komende jaren ligt de focus op de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. De online omgeving MijnPFZW wordt voorbereid om deelnemers goed te informeren over de gevolgen van deze overgang en deelnemers te ondersteunen met rekentools en planners.

Het bieden van een excellente klantbeleving via digitalisering blijft een aandachtspunt. Door inzet van data kunnen deelnemers en werkgevers nog meer ondersteund worden. Door meer online dienstverlening kunnen deelnemers en werkgevers de klantreis digitaal doorlopen. Hierbij wordt de menselijke maat niet uit het oog verloren en is altijd ruimte voor extra ondersteuning in de vorm van persoonlijk contact.

Klanttevredenheid en gemak klantreizen

Om de beoordelen hoe onze deelnemers en werkgevers de diverse klantreizen ervaren, wordt per klantreis een meting uitgevoerd over de klanttevredenheid en het gemak.

De resultaten van de klantreismetingen over 2021 zijn als volgt: 

  • Gemiddeld over de klantreizen ervaart 78% van de deelnemers ‘gemak’ bij het doorlopen van de klantreis (ambitie 82%). De gemiddelde waardering van de klanttevredenheid krijgt een 8,1 (ambitie 8,0).

  • Van de werkgevers van PFZW ervaart 83% ‘gemak’ bij het doorlopen van de klantreis (ambitie 65%). De gemiddelde waardering van de klanttevredenheid is 7,6 (ambitie 7,5).

HR Datadiensten

2021 was het jaar van groei van de HR Datadiensten voor werkgevers. Vier nieuwe modules voor het PFZW HR dataportaal werden geïntroduceerd. In 2021 werden er 282 Inzicht-, 104 Benchmark- en 79 Analyse (+)-abonnementen afgesloten. Dit resulteerde in een totaal aantal afnemers van 616 Inzicht-, 159 Benchmark- en 79 Analyse (+)-abonnementen. Het HR dataportaal kent een klanttevredenheid van 8,4 in 2021. Naast de introductie van het PFZW HR dataportaal werden er Lerende Netwerken succesvol ontwikkeld in vijf arbeidsmarktregio’s. Werkgevers maakten in deze netwerken kennis met de producten en dienstverlening van HR Datadiensten en gingen aan de slag met hun arbeidsmarktuitdagingen. Werkgevers beoordeelden de (digitale) variant van de Lerende Netwerken gemiddeld met een 7,5.

Bij de doorontwikkeling van producten en diensten werd de module Analyse + succesvol gelanceerd. Op verzoek van de werkgevers kwamen er nieuwe functionaliteiten zoals ‘de reden van uitstroom’ en ‘bepaalde en onbepaalde tijd contracten’. Ook werd het algoritme voor de huisartsenzorg en gezondheidscentra ontwikkeld en werd de bètaversie van de voorspelmodule getest.

Tot slot vonden er dataleveringen plaats aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan sociale partners. Voorbeelden zijn de monitor Gehandicaptenzorg en ‘Thuis in het verpleeghuis’ en de rapportage met betrekking tot de ontwikkeling werkgelegenheid/uitstroom van IC-verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Sociale partners

De sociale partners van 24 branches binnen de sector zorg en welzijn hebben het pensioen van de werknemers in die branches ondergebracht bij PFZW. Bijvoorbeeld de branches VVT (Verpleging,  verzorging en thuiszorg), kinderopvang en sport. De meeste branches hebben, na toestemming van het ministerie van Sociale Zalen en Werkgelegenheid, een verplichte aansluiting bij PFZW afgesproken.

Tevredenheid

PFZW vindt het belangrijk om te weten wat de sociale partners van deze branches vinden van de pensioenregeling en meet jaarlijks de tevredenheid. Volgens de meting in 2021 is het oordeel van de sociale partners over PFZW positief. Het is goed dat er een pensioenfonds speciaal voor de sector zorg en welzijn is, en het pensioen is bij PFZW in goede handen, menen zij. Ook voelen de sociale partners zich verbonden met PFZW en hebben zij veel vertrouwen in PFZW. Sociale partners beoordelen de algehele dienstverlening met een 7,8 (2020: 7,9). 

Aanloop naar een nieuwe pensioenregeling

Sociale partners moeten in aanloop naar een nieuwe pensioenregeling belangrijke keuzes maken. Bijvoorbeeld de keuze tussen twee premieregelingen en de keuze om al dan niet de huidige pensioenen mee te nemen in de nieuwe pensioenregeling (het invaren). PFZW heeft in 2021 veel inspanning geleverd om sociale partners, en ook de ouderenbonden, voor te bereiden op de aanstaande keuzes. 

Ontwikkelingen in de verplichtstelling

Sociale partners vinden het over het algemeen belangrijk dat de verplichtstelling van PFZW actueel is en blijft, zoveel als mogelijk overeenkomt met de werkingssfeer van de cao in de betrokken branches en goed uitvoerbaar en handhaafbaar is. Dit betekent dat de tekst van de verplichtstelling regelmatig geactualiseerd moet worden. In 2021 ging het om de volgende aanpassingen.

Verplichtstelling intra- en/of extramurale zorg

Per 1 januari 2021 is de verplichtstelling voor de branche intra- en/of extramurale zorg op een aantal onderdelen geactualiseerd. In 2021 bleek dat de ‘uitzonderingsbepaling voor de GGZ’ tot interpretatieverschillen kan leiden. Met het oog op de handhaafbaarheid en het voorkomen van onzekerheid is in samenspraak met de betrokken branches een tekstverduidelijking opgesteld. Naar verwachting wordt deze in 2022 gepubliceerd.

Verplichtstellingen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang

De peuterspeelzalen worden op grond van de Wet harmonisatie kinderopvang peuterspeelzaalwerk vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als kinderdagverblijven. De cao Kinderopvang en de cao Sociaal Werk zijn in 2020 zo aangepast dat de peuterspeelzalen zijn overgeheveld naar de cao Kinderopvang. In het najaar van 2020 heeft PFZW het initiatief genomen om met de twee betrokken cao-tafels in gesprek te gaan over een aanpassing van de verplichtstellingen. Dit heeft geleid tot een wijziging van de verplichtstellingen. Vanaf 1 januari 2022 vallen de peuterspeelzalen niet meer onder de verplichtstelling Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening maar onder de verplichtstelling Kinderopvang. De betrokken werkgevers zijn hierover geïnformeerd. In 2022 praten PFZW en de sociale partners aan de cao-tafel Sociaal Werk verder over een algehele actualisering van de verplichtstelling Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Verplichtstellingen Huisartsenzorg en Gezondheidscentra

Per 1 maart 2019 is de cao Gezondheidscentra opgezegd. Als gevolg hiervan willen sociale partners de werkingssfeer van de verplichtstelling Gezondheidscentra integreren in de werkingssfeer van huisartsenzorg. Daarnaast is de deelverplichtstelling voor de huisartsenzorg op een aantal punten geactualiseerd. Naar verwachting zullen de wijzigingen per medio 2022 ingaan.