Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Beleggen in SDG’s

Een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld. Wij voelen daarom de verantwoordelijkheid om met onze beleggingen een positieve bijdrage te leveren aan een leefbare, meer duurzame wereld en daarbij onze negatieve impact zo klein mogelijk te houden.

Hier zetten wij ons voor in door het pensioengeld te beleggen in ondernemingen en projecten die oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken en die een positieve impact hebben.

We hebben binnen onze impact-beleggingen twee thema’s gekozen. Die sluiten aan bij wat onze deelnemers belangrijk vinden en  dragen ook bij de duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties (VN). We focussen op beleggingen die klimaatverandering tegengaan (zoals schone energie), beleggingen die bijdragen aan meer en schoner drinkwater, beleggingen in gezondheidszorg en in voedselzekerheid.

De beleggingen die bijdragen aan de SDG’s willen we laten groeien naar 20% van alle beleggingen. Hiermee wordt duurzaamheid gestimuleerd. Zo zorgt PFZW samen met werkgevers, sociale partners en deelnemers voor een goed collectief pensioen en dragen we met duurzame beleggingen bij aan een leefbare wereld.

Onze bijdrage aan de werelddoelen: Sustainable development Investments

We hebben in kaart gebracht hoe het pensioengeld van onze deelnemers bijdraagt aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Eind 2021 hadden we 18,1% (€ 50,3 miljard) van het totaal belegde vermogen belegd in projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. We noemen deze beleggingen Sustainable Development Investments (SDI's).

De stijging van het bedrag aan SDI's in euro's is een combinatie van nieuwe SDI-beleggingen, nieuwe SDI-indelingen en herwaardering van bestaande SDI's.

SDI in de praktijk:
investeren in duurzaam vervoer

Een mooi voorbeeld van het inzetten van langetermijn pensioenkapitaal om de groeiende vraag naar duurzame manieren van transport in Europa te ondersteunen, is onze investering in Alpha Trains, een Duitse exploitant van elektrische treinen.

SDI in de praktijk:
beleggen in de zorg

PFZW belegt het pensioen van deelnemers die werken in de sector zorg en welzijn. Wij hebben daardoor een sterk belang bij beleggingen in deze sector. Een voorbeeld is een project in Amerika waar klinieken voor spoedeisende hulp zijn opgezet om de zorg van huisartsen en ziekenhuizen te ontlasten.

Onze impact 

Financieel rendement is makkelijker te meten dan maatschappelijk rendement. Samen met andere partijen ontwikkelen we daarom methodes om dat maatschappelijk rendement in kaart te brengen. Ons doel voor 2025 is om de gemeten impact van onze beleggingen op de zeven focus SDG’s te verdubbelen.

Beleggen met impact: een uitdaging

Bij het in kaart brengen van de bijdrage van de beleggingen aan de SDG’s zijn er een aantal uitdagingen aan. De grootste uitdaging is het gebrek aan data.