Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Een leefbare wereld

Een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld. Wij voelen daarom de verantwoordelijkheid om met onze beleggingen een positieve bijdrage te leveren aan een leefbare, meer duurzame wereld en om onze negatieve impact zo klein mogelijk te houden.

Beleggingen in de huidige economie leveren echter niet alleen waarde op, maar worden ook in verband gebracht met ongewenste effecten zoals CO2-uitstoot. PFZW gaat deze ongewenste effecten tegen met zogenaamde impactinvesteringen. Hiermee wordt duurzaamheid gestimuleerd. Zo zorgt PFZW samen met werkgevers, sociale partners en deelnemers voor een goed collectief pensioen en draagt met duurzame beleggingen bij aan een leefbare wereld.

Daarnaast proberen we onze negatieve impact te verkleinen door aandelen in de meest vervuilende bedrijven te verkopen. Ons oorspronkelijke doel voor 2020, het halveren van de CO2-uitstoot binnen de aandelenportefeuille, hebben we inmiddels behaald. We blijven gemotiveerd om de CO2-uitstoot van onze beleggingen verder te reduceren en zullen de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille in de komende jaren met nog eens 30% verlagen.

Beleggen in Oplossingen

PFZW wil een positieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Hier zetten wij ons voor in door uw pensioengeld te beleggen in ondernemingen en projecten die oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken en die een positieve impact hebben. Dit noemen we Beleggen in Oplossingen (BiO). We beleggen in oplossingen voor klimaatverandering, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg. Denk aan duurzame energie, waterzuiveringssystemen en betaalbare medicijnen.

In ons Beleggingsbeleid 2020 hadden we ons tot doel gesteld onze beleggingen die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken te verviervoudigen van € 5 miljard in 2015 naar tenminste € 20 miljard in 2020. Doordat de BIO-beleggingen moeten voldoen aan de juiste door ons gestelde risico-rendement karakteristieken, is het moeilijk om geschikte beleggingen te vinden. Eind 2020 staat de teller op 📌 € 19,8 miljard belegd in oplossingen. Een prachtig resultaat, waar we trots op mogen zijn.

Beleggen in duurzame infrastructuur

In 2020 hebben wij belegd in de green bond van Société du Grand Paris. Société du Grand Paris geeft jaarlijks circa € 3 miljard aan green bonds uit om het grootste infrastructuurproject van Europa te financieren. Met deze groene belegging dragen we bij aan de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van Parijs om de opwarming te beperken tot minder dan twee graden.

Onze impact

Naast de financiële bijdrage aan oplossingen (euro’s belegd vermogen) berekenen we de maatschappelijke impact van onze beleggingen. We willen weten wat de tastbare impact van onze beleggingen is (in absolute eenheden zoals kilo’s vermeden CO2-emissies, of aantallen verlengde mensenlevens). Dit is essentieel, zowel voor begrijpelijke communicatie van de positieve impact van de pensioenbeleggingen als voor de geloofwaardigheid van het beleggen met impact.

Beleggen in gezondheids-
oplossingen: een mes dat snijdt aan twee kanten

Wij beleggen uw pensioengeld graag in de zorgsector. Dan moet er wel een goed rendement tegenover staan. Want alleen dan snijdt het mes aan twee kanten: we helpen de zorgsector zich verder te ontwikkelen én we verdienen geld voor uw pensioen.

Corona-obligaties

Niet alleen Nederland heeft het economisch zwaar, heel Europa is hard op zoek naar oplossingen. En ook daar geldt: alleen samen gaan we dit redden. Daarom helpen Europese landen elkaar een handje waar dat mogelijk is. Hoe? Met zogenaamde Corona-obligaties.

Onze bijdrage aan de werelddoelen: Sustainable development Investments

We hebben in kaart gebracht hoe het pensioengeld van onze deelnemers bijdraagt aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Eind 2020 hadden we 17% van het totaal belegde vermogen belegd in projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. We noemen deze beleggingen SDI: Sustainable Development Investments.

In ons Beleggingsbeleid 2020-2025 laten wij ons leiden door de SDG's. Vanaf 2021 zullen we gestaag meer beleggen in direct aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen gekoppelde financieringen.

Dilemma’s en uitdagingen bij SDI-classificatie 

Bij het in kaart brengen van de bijdrage van de beleggingen aan de SDG’s lopen we tegen een aantal dilemma’s en uitdagingen aan. De grootste uitdaging is het gebrek aan data. Veel bedrijven rapporteren nog niet over hoe zij bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Bovendien gebeurt dit vaak volgens uiteenlopende standaarden. Ook rapporteren nog maar weinig bedrijven over de omzetpercentages van hun duurzame producten en diensten. Deze omzetpercentages helpen ons om te bepalen welk deel van de belegging in het bedrijf we als SDI kunnen meetellen.

IMVB

De maatschappelijke en milieu-impact van het kapitaal dat we beleggen voor onze deelnemers is aanzienlijk. Wij kunnen zo een positieve bijdrage aan een duurzame wereld stimuleren maar hebben ook de verantwoordelijkheid om negatieve impact te minimaliseren. Met negatieve impact bedoelen wij negatieve gevolgen (schade) voor individuen, werknemers, gemeenschappen en het milieu. PFZW ziet dit als een zeer belangrijk onderwerp.

Daarom hebben wij op 20 december 2018, samen met 69 andere pensioenfondsen, het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant ondertekend. Dit convenant is gebaseerd op de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Priciples on Business and Human Rights (UNGP’s). Sindsdien worden wij door onze uitvoeringsorganisatie PGGM bijgestaan bij de implementatie van het IMVB-convenant.

Klimaatverandering 

We willen allemaal oud worden in een wereld waarin het prettig leven is. Een leefbaar klimaat is daarvoor een eerste vereiste. Daarnaast zorgt een onleefbaar klimaat voor grote economische problemen. Wanneer grote gebieden in de wereld onleefbaar worden, moeten mensen vluchten uit hun vertrouwde omgeving en wanneer mislukte oogsten zorgen voor honger, heeft dat ook economisch grote gevolgen. Wij hebben dus ook een duidelijk financieel belang bij het tegengaan van klimaatverandering. Daarom moeten onze pensioenbeleggingen bijdragen aan een leefbaar klimaat.

Minder CO2 de lucht in

Een belangrijke oorzaak van klimaatverandering is de uitstoot van CO2. PFZW stelde als doel dat in 2020 de CO2-uitstoot van bedrijven waarin wij beleggen de helft minder is. Daarom verkopen we sinds 2016 de aandelen van de meest vervuilende bedrijven in de meest vervuilende sectoren, zoals energiebedrijven en olieproducenten. Door gericht te sturen met het ons toevertrouwde vermogen en de invloed die daar vanuit gaat, kunnen wij de negatieve aspecten van onze voetafdruk verkleinen.

Nederlandse klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde tegen te gaan. PFZW ondersteunt het Klimaatakkoord van harte. In feite zijn we zelfs al een hele tijd actief bezig met de afspraken die in het akkoord zijn gemaakt. Sinds een aantal jaren berekenen we de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille. Sinds 2016 werken we bovendien actief aan het omlaag brengen van die CO2-voetafdruk. Dat doen we onder meer door onze beleggingen in de op dit gebied slechtst presterende bedrijven per sector af te bouwen. Ons oorspronkelijke doel om onze CO2-voetafdruk in 2020 gehalveerd te hebben ten opzichte van 2016 hebben we ruimschoots behaald. Echter het door ons ondertekende klimaatakkoord blijft ons stimuleren om de CO2-uitstoot van onze beleggingen te reduceren.