Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

PFZW publiceert Beleggingsbeleid 2020-2025

Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil in 2025 met de pensioenbeleggingen een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van de wereld. Daarvoor ontwikkelen we duurzaamheidsnormen voor ál onze beleggingen.

Naast de nieuwe duurzaamheidsnormen zal ook één vijfde van het door PFZW beheerde pensioengeld in 2025 bijdragen aan de SDG’s, met accent op thema’s die onze deelnemers belangrijk vinden. Bovendien brengen we de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille opnieuw omlaag, nu met 30%.

Met het Beleggingsbeleid 2020-2025 bouwt PFZW voort op een stevig fundament dat in de afgelopen jaren is gelegd. De CO2-voetafdruk van aandelenbeleggingen is inmiddels ruim de helft kleiner dan in 2015. PFZW heeft als eerste pensioenfonds beleggingen geïntroduceerd die grootschalig en meetbaar bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In vijf jaar tijd hebben we deze beleggingen bijna verviervoudigd. Dit pionierswerk zetten we voort, in nauwe samenwerking met onze uitvoeringsorganisatie PGGM. Dat doen we met de overtuiging dat duurzaamheid bijdraagt aan, en samen gaat met financieel rendement. We sluiten tegelijkertijd aan bij internationale afspraken zoals het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050 en de duurzaamheidsambities die in VN-verband zijn vastgesteld.

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter PFZW: ’PFZW is de jaren twintig ingegaan met goed renderende beleggingen, waarin we al belangrijke stappen hebben gezet om rendement en duurzaamheid te combineren. Met ons beleid betreden we nu deels onbekend terrein, omdat nog niet alle kennis voor handen is om de volgende duurzaamheidsslag te maken. Dat vraagt veel van ons en het is spannend, maar we zijn het verplicht aan onze deelnemers en aan de samenleving. En we gaan graag de uitdaging aan om met het pensioengeld bij te dragen aan een duurzamere toekomst.’

Meer positieve impact

PFZW brengt de komende jaren meer focus aan in de beleggingen om nog beter in staat te zijn financieel én maatschappelijke rendement te realiseren. Een groter deel van het vermogen zal in 2025 bijdragen aan het behalen van de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen. Daarbij richten we ons op de thema’s ‘klimaat’ en ‘mens & gezondheid’, die goed aansluiten bij de sector zorg en welzijn en bij de prioriteiten van onze deelnemers.

Dit betekent nieuwe beleggingen met positieve impact op de wereld, bovenop de € 19,8 miljard die we al hebben gerealiseerd. Maar ook: vaker en met meer focus in gesprek met ondernemingen over hun maatschappelijke rol en impact. Daarnaast ontwikkelen we nog betere meetmethoden om de daadwerkelijke bijdrage van onze beleggingen aan de SDG’s vast te stellen. Deze gemeten positieve impact moet in 2025 zijn verdubbeld.

We verlagen de CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen opnieuw substantieel, nu met 30%, en kijken waar we elders in de beleggingen deze voetafdruk ook kunnen verminderen, waarbij we geen concessies doen aan het rendement.

Verduurzamen van alle beleggingen

Daarnaast integreert PFZW in de komende jaren duurzaamheidscriteria in alle beleggingscategorieën, ook daar waar nu nog onvoldoende data en kennis beschikbaar zijn, zoals bij obligaties en in private markten.

De grotendeels passief belegde aandelenportefeuille wordt met het aanscherpen van onze duurzaamheidseisen opnieuw verkleind, nadat we afgelopen jaren al belangen in zo’n tweehonderd ondernemingen verkochten. Dit past bij de keuze voor renderende aandelenbeleggingen met minder ongewenste effecten op mens en milieu.

Deze duurzaamheidseisen gelden voor alle facetten van ESG-beleid, zoals het respecteren van mensenrechten en arbeidsrechten, maar ook CO2 -intensiteit van ondernemingen. We nemen de komende jaren afscheid van belangen in steenkool en olieproductie uit teerzand, zoals we al eerder deden van onze beleggingen in tabaksproducten en controversiële wapens.

Beleggingsbeleid 2020-2025 sluit aan bij huidige maatschappelijke trends, met name bij de energietransitie en toenemend duurzaamheidsbesef. PFZW wil hier niet alleen bij aansluiten, maar ook richting geven met een gerichte inzet van het pensioengeld dat ons is toevertrouwd en het beschikbaar stellen van onze expertise in samenwerking met anderen.