Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Misstanden opsporen via OESO-screen

PFZW belegt wereldwijd in een groot aantal bedrijven. Bij sommige van deze bedrijven komen misstanden voor, niet zelden in de toeleveringsketen. Om deze ondernemingen te identificeren en te beoordelen op hun negatieve impact op mens en milieu, is PFZW in 2020 gestart met een aangescherpte screening op maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle beleggingen.

In 2022 sloot PFZW in totaal 65 ondernemingen uit als gevolg van de zogeheten OESO-screening. In de loop van 2022 omvatte het OESO-engagementprogramma daarnaast 55 ondernemingen. Een voorbeeld van zo’n engagementtraject lees je hier.

Voor het identificeren van negatieve impact maken wij gebruik van objectieve maatstaven zoals de UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationals en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Hierbij hanteren we de zes stappen van het OESO due diligence-proces:

  • De integratie van OESO-richtlijnen in onze processen

  • De identificatie van negatieve impact in onze beleggingen

  • Het voorkomen, beperken of stoppen van deze negatieve impact

  • Het monitoren van de uitvoering ervan

  • Communicatie over hoe wij omgaan met de gevolgen

  • Waar nodig, bijdragen aan herstel en verhaal

Wij vermijden beleggingen in ondernemingen die in zeer ernstige mate in strijd zijn met de genoemde richtlijnen. De screening is er op gericht om misstanden op te sporen waarbij ondernemingen betrokken zijn. Op basis van een score die wordt toegekend aan een specifieke misstand waar het bedrijf bij betrokken is, besluiten we om onze aandelen in het bedrijf te verkopen of met het bedrijf in gesprek te gaan om beter gedrag te stimuleren.