Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

IMVB-convenant

De maatschappelijke en milieu-impact van het premiegeld dat we beleggen voor onze deelnemers is aanzienlijk. Wij kunnen zo een positieve bijdrage aan een duurzame wereld stimuleren, maar hebben ook de verantwoordelijkheid om negatieve impact te minimaliseren. Met negatieve impact bedoelen wij negatieve gevolgen (schade) voor individuen, werknemers, gemeenschappen en het milieu. PFZW ziet dit als een belangrijk onderwerp.

Daarom hebben wij op 20 december 2018, samen met 69 andere pensioenfondsen, het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant ondertekend. Dit convenant is gebaseerd op de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Het convenant is in 2022 afgerond.

Langs twee sporen

We hebben in 2022 een actieve bijdrage geleverd aan de samenwerking binnen het convenant. Het convenant bestaat uit twee sporen:

  • Het 'brede spoor', dat betrekking heeft op de implementatie van de UNGP's en OESO-richtlijnen in de beleggingen.

  • Het 'diepe spoor', een reeks gerichte engagements met een kleine selectie van bedrijven, gericht op het ontwikkelen en implementeren van een best practice voor een specifieke sector.

Binnen het 'brede spoor' werkten wij nauw samen met overheid, vakbonden, ngo’s en andere pensioenfondsen om het identificeren en adresseren van negatieve impact van de beleggingen zo goed mogelijk in beleid te verankeren en hier gericht actie op te ondernemen.

In het ‘diepe spoor’ werkten we samen met de partners aan concrete engagementcasussen. Het convenant stelt de diepe spoor-deelnemers in staat om samen te werken met ngo’s die echt de situatie ter plaatse kunnen uitleggen. Het verrijkt de dialoog met ondernemingen waarin wordt belegd en bovendien verschaft het nuttige inzichten, in plaats van dat engagementpartijen alleen afhankelijk zijn van informatie van dataleveranciers en de media. Lees hier meer over de resultaten van deze gesprekken in 2022.

Per 31 december 2022 is het IMVB-convenant in haar huidige vorm afgelopen. Uit de eindrapportage, als resultaat van de meest recente jaarlijkse monitoring (zomer 2022), blijkt dat we voldoen aan de gevraagde KPI’s van het IMVB Convenant. Bij twee vragen oordeelde de monitoringscommissie dat we voldoen aan de vraag maar een aanvullende verbetering kunnen doorvoeren, waar we mee aan de slag gaan. Dit betekent dat PFZW 100% compliant is met alle vereisten van het convenant. In de zomer van 2023 is een extra (laatste) monitoringsronde ingelast. Deze ronde is echter een ‘bonus’-ronde en kan geen nadelig effect meer hebben voor onze beoordeling.