Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Hoe wij georganiseerd zijn

PFZW is hét pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Werknemers, werkgevers en sociale partners zorgen bij PFZW samen voor een goed collectief pensioen in een leefbare wereld.

We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn opgericht door de sociale partners uit de sector zorg en welzijn. PFZW heeft een pensioenraad, een bestuur met verschillende commissies, een bestuursbureau en een raad van toezicht.

Onze organisatie

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties en een vertegenwoordiger van gepensioneerden. Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn laat zich ondersteunen door het bestuursbureau . Bijvoorbeeld bij beleidsvorming en de uitbesteding aan uitvoeringsorganisatie PGGM.

De Pensioenraad is een belangrijk orgaan binnen PFZW. Het bestuur legt verantwoording af aan de pensioenraad, die de deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers vertegenwoordigt.

De commissies houden toezicht op en ondersteunen het bestuur. Zij houden zich onder meer bezig met auditing, investments en de pensioenregeling. Daarnaast is er een commissie van beroep en een commissie van bezwaar.

Het bestuur benoemt de raad van toezicht . Deze raad bestaat uit drie onafhankelijke leden en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de gang van zaken bij het pensioenfonds.

Hoe wij de uitvoering van ons beleid sturen

Wij hebben duidelijke interne controles (checks and balances) die ons in staat stellen de uitvoering van ons beleid aan en bij te sturen. Zo staat het bestuursbureau continu in contact met onze uitvoeringsorganisatie PGGM. Op grote dossiers is het bestuur zelf nauw betrokken bij de aansturing. Bovendien rapporteert PGGM op gezette momenten aan het bestuur en het bestuursbureau over hun activiteiten. Dit doen zij onder andere op speciaal hiervoor ingerichte periodieke overlegmomenten en door middel van periodieke klantrapportages. Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om specifieke keuzes te maken met betrekking tot beleid of de uitvoering hiervan, ongeacht de uitvoeringsorganisatie.